دوشنبه 11 مهر 1401 _ 07 ربيع الأول 1444 _ 3 اکتبر 2022
فارسی | English
  امروز
دوشنبه
مهر 1401
11
قمری:07 ربيع الأول 1444

میلادی:3 اکتبر 2022
 
 ریاست پردیس
رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر بهزاد سلطانی
استادیار گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایهرزومه علمی - پژوهشی